м. Монастириська 10 лютого 2015р.

 

 

Затверджено наказом №18 від 10.02.2015р.

Директор ____________________Б. С. Білик

 

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ

 

     Товариство з обмеженою відповідальністю «ГіперНет», що зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ 10.05.2012 за № 2594, в особі директора Білика Богдана Степановича, який діє на підставі Статуту керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених Рішенням НКРЗ від 29.11.2012 року № 624 надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб та згідно ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

 

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

 

1.1. Провайдер надає Абонентові послуги доступу до мережі Інтернет згідно тарифних планів Домашній Сільський, Домашній Приміський, Домашній Міський, надалі за текстом - «Послуги».

       Повний перелік Послуг, надання яких можливе в рамках даного Договору, їх характеристика, порядок надання та вартість визначені у цьому Договорі, Додаткових Угодах, у діючих Прейскурантах Провайдера та Правилах надання телекомунікаційних послуг, які є невід'ємними частинами даного Договору.

    Ознайомитись із Прейскурантами та Правилами надання телекомунікаційних послуг, одержати додаткову інформацію можна на сайті Провайдера: http://www.gipernet.com.ua або в офісі Провайдера, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., м. Монастириська,  вул. С. Бандери, 7 та за телефонами: 03555-2-12-68, 098-314-24-40, 095-433-77-99.

       Абонент користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов викладених в Розділі 4 цього Договору.

 

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

 

2.1.  Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення замовлення підключення. Процедура замовлення підключення полягає в наданні Провайдеру заповненої реєстраційної форми «Відомості про абонента» (Додаток № 1 до даного Договору), і одержанні номеру Особового рахунку Абонента. Одержати необхідну консультацію чи подати заявку на підключення можна зателефонувавши: 03555-2-12-68, 098-314-24-40, 095-433-77-99 або в офісі Провайдера.

       З моменту здійснення підключення фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку.

       Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата підключення.

2.2.  Для фізичних осіб, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера згідно інших тарифних планів та бажають змінити їх, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Провайдера.

       З моменту оплати Послуг Провайдеру фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

       Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2.3.  Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору Абонент.

2.4.  Провайдер на вимогу Абонента надає йому друковану форму Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Провайдер зобов'язується:

3.1.1. Якісно надавати Абонентові оплачені ним Послуги відповідно до умов даного Договору.

3.1.2. Вести особисту сторінку Абонента з поданням на ній інформації, що стосуються виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абонентові Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його рахунку.

3.2. Абонент зобов'язується:

3.2.1. Надати достовірні відомості (реквізити) при здійсненні реєстрації/перереєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміну.

3.2.2. Користуватися, наданими Провайдером послугами відповідно з умовами даного Договору.

3.2.3. Вчасно знайомитися зі станом свого рахунку та з інформацією, що опубліковується для Абонентів, на будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті Провайдера, у засобах масової інформації, в офісі Провайдера. Абонент не має право пред’являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.

3.2.4. Вчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати обрані Абонентом Послуги відповідно до умов викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.5. Не надавати (перенадавати) Послуги третім особам.

3.2.6. Приймати всі необхідні міри, спрямовані на забезпечення цілісності й дієздатності абонентської ділянки Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчого боксу — порту комутатора), а у випадку пошкодження - зробити ремонт за власний рахунок виключно за допомогою представників (працівників) Провайдера.

3.2.7. Не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.

3.2.8. Повідомляти про пошкодження в Мережі Провайдера за телефоном: 03555-2-12-68, 098-314-24-40, 095-433-77-99.

3.2.9. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати виділений Провайдером Особовий рахунок Абонента.

3.3.    Провайдер має право:

3.3.1. Змінити склад, порядок і умови надання Послуг з обов'язковим повідомленням Абонента шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору (на сайті Провайдера, у засобах масової інформації, в офісі Провайдера та ін.), не менш ніж за 7 (сім) днів до впровадження таких змін.

У випадку виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (виходу з ладу устаткування; інших випадках), склад наданих послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента.

3.3.2. При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і налаштуванням окремих вузлів Мережі призупинити надання Послуг, з обов'язковим повідомленням Абонента не менш ніж за 7 (сім) днів, шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.3 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях - без попереднього повідомлення.

3.3.3 Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.3.4. Відповідно до Закону України Про захист персональних даних Провайдер може зберігати та обробляти персональні дані Абонента, захищати їх від несанкційованого доступу. Якщо Абонент передає персональні дані Провайдерові, то цим самим він надає право зберігати персональні дані та інформацію, що була надана Абонентом при підключенні, а також дані про платника за послуги та використовувати їх при наданні послуг та веденні обліку.

3.3.5. Змінювати ціни й тарифи на Послуги. Провайдер зобов'язаний інформувати Абонента про такі зміни не менше як за 7 (сім) днів до впровадження таких змін шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору, або іншим доступним для Провайдера способом.

3.4.     Абонент має право:

3.4.1. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.4.2. На повторне надання Послуги після оплати робіт з повторного підключення до Мережі і внесення авансового платежу за Послуги.

3.4.3. Призупинити дію даного Договору, з обов'язковим письмовим повідомленням Провайдера протягом однієї доби, що спричиняє припинення надання Послуги до моменту подачі Абонентом письмової заяви про поновлення дії цього Договору.

3.4.4. Змінювати тарифний план не раніше 1 (першого) числа місяця наступного за звітним при відсутності заборгованості та авансу на Особовому рахунку.

 

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

 

4.1. Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, і їхня вартість визначені в діючих Прейскурантах Провайдера, які є невід'ємною частиною цього Договору.

4.2. Оплата ПослугПровайдера здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.

4.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг.

4.4. Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховується на Особовому рахунку Абонента.

4.5. Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його Особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуги Абонентові відображається на його Особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Провайдером Послуг.

4.6. Абонент зобов'язаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

4.7. Провайдер може відмовити Абоненту в наданні Послуги у випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером.

 

5. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

5.1. Договір може бути розірваним за взаємною угодою Сторін.

5.2. Абонент має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір з 1 (першого) числа місяця, наступного за звітним з попереднім письмовим повідомленням Провайдера за 10 (десять) днів до моменту його розірвання, з зазначенням причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером (баланс рахунку Абонента — не негативний).

5.3. Провайдер вправі розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у джерелах, вказаних у п. 3.2.3 цього Договору або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту.

       Провайдер може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менше ніж за 7 (сім) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору, або іншим доступним для Провайдера способом. Використання та оплата Абонентом послуг, після опублікованої дати набрання змінами чинності, є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених Провайдером змін (акцепт змін).

       Датою прийняття всіх внесених Провайдером змін у даний Договір є дата оплати послуг, що була зроблена Абонентом після опублікування Провайдером зроблених змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.3 даного Договору.

5.4. Абонент може розірвати даний Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Провайдером відповідно до п.5.3. зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Провайдера про це за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

5.5. Провайдер може розірвати даний Договір у випадку порушення Абонентом умов Договору. У цьому випадку Абонент зобов'язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдеру збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Провайдером, здійснивши платежі на користь Провайдера так, щоб підсумковий баланс рахунку Абонента не був негативним.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

6.1. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Провайдера і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, грози, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування Провайдера або неможливості якісного надання своїх Послуг.

 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

7.1. У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права в порядку, встановленому положеннями чинного Законодавства України.

7.2. Провайдер надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

7.3. Дії, пов'язані з підключенням Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до особистої сторінки Абонента здійснюються працівниками Провайдера або уповноваженими Представниками, що діють від імені Провайдера на підставі відповідного договору з Провайдером з вказівкою наданих Представникові повноважень. Представник при здійсненні своєї діяльності зобов'язаний ознайомити Абонента з умовами й положеннями наявного в нього договору з Провайдером.

7.4. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів.

7.5. Практика поводження Сторін даного Договору, або практика надання подібних послуг не можуть бути підставою для внесення змін в положення цього Договору.

7.6. Невиконання Провайдером будь-якого пункту даного Договору не означає відмову від виконання цього пункту.

7.7. Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Абонентові Послуг Провайдера допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Абонентом, що є невід’ємними частинами цього Договору.

7.8. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний із ініціативи кожної зі Сторін відповідно до Розділу 5 даного Договору.

7.9. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до чинного законодавства України.

7.10.   Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити про це один одного.

 

8. РЕКВІЗИТИ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА

  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГіперНет»

р/р UA363387830000026009055117043 в АТ КБ "ПриватБанк"

МФО 338783 м. Бережани

КОД ЄДРПОУ 37737788

Адреса для листування:

а/с 45, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501

тел. 03555-2-12-68, 098-314-24-40, 095-433-77-99

www.gipernet.com.ua, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор: Білик Богдан Степанович